MacOS 10.13.jpg

VMware Player 14 下载地址

https://www.vmware.com/products/workstation-player/workstation-player-evaluation.html


mac补丁unlocker

https://codeload.github.com/DrDonk/unlocker/zip/master


macOS High Sierra 10.13.iso

MD5 :3E3048A0BD26A03D54DBED7706548726
SHA1 :31094D7B58D67002B9824E428675E895F81F4B47
CRC32 :B158D32A


打开将下载unlocker解压,在管理员权限下运行cmd并安装

H:\unlocker-master>win-install.cmd

20180412205721.png


20180412205941.png

浏览到下载好的iso


20180412205833.png

如果unlocker安装成功,新建虚拟机中会出现Apple Mac OS X的选项


20180412210028.png

选择安装路径


20180412210128.png

磁盘改为200G


20180412210157.png

内存为8G,网卡为桥接


20180412210324.png

运行虚拟机会报错


20180412210505.png

编辑虚拟机配置文件macOS10.12.vmx,增加一行

smc.version = "0"


20180412210531.png

第一画面


20180412210637.png

第二画面


20180412210845.png

以简体中文作为主要语言


20180412211411.png

实用工具--磁盘工具


20180412211536.png

选择虚拟磁盘,然后选择“抹掉”


20180412211553.png

名称随便起,然后选择“抹掉”


20180412211604.png

完成


20180412210947.png

继续


20180412211058.png

同意条款,继续


20180412211629.png

选择macos那个磁盘,然后继续


20180412211855.png

等待完成


20180412213328.png

安装完毕自动重启了后,选择地域位置


20180412213353.png

选择键盘布局


20180412213414.png

现在不传输任何信息


20180412213425.png

不登陆


20180412213447.png

同意


20180412213529.png

创建账户


20180412213610.png

可以自定义设置,开启定位和关闭信息反馈


20180412213629.png

等待


20180412213721.png

查看版本信息


20180412214601.png

关闭虚拟机,将虚拟光驱改为使用物理驱动器


20180412214839.png

安装vmware tools


20180412214935.png

双击VMware Tools,弹出窗口选择安装vmware tools


20180412215049.png

安装完毕后重启系统


20180412215231.png

进入系统提示系统扩展已被阻止


20180412215300.png

选择“系统偏好设置”--“安全性与隐私”


20180412215431.png

允许来自开发者VMware Inc的系统软件


20180412215524.png

解锁保存设置


更新日期: 2018年04月12日
文章标签: VMware
文章链接: https://www.vos.cn/vm/208.html  
版权说明:如非注明,本站文章均为vOS原创,转载请注明出处和附带本文链接。