freenas_corral_apertura.png

自从FreeNAS被收购后,新版本+新测试版UI也不是太好用,NAS4free为老FreeNAS分支还可以

FreeNAS安装

20180303155318.png

FreeNAS Installer


20180303155353.png

Install/Upgrade


20180303155702.png

虚拟了5盘环境


20180303155724.png

确定,格式化全部


20180303155806.png

复杂性密码


20180303155823.png

Boot via BIOS


20180303160141.png

5部分,等大概3-5分钟


20180303160306.png

重启移除安装源


20180303160641.png

进入


NFS4free安装

20180304091440.png

默认为1


20180304091614.png

默认为LiveCD模式,按9开始安装


20180304091703.png

Install Full OS on HDD/SDD + DATA/SWAP (For Expert)


20180304091735.png

Install Full OS/GPT on HDD/SDD + DATA/SWAP (For Expert)


20180304091803.png

默认创建几个GPT分区


20180304091819.png

安装源默认


20180304091831.png

安装到第一个默认IDE设备上


20180304091917.png

系统分区默认大小


20180304091852.png

交换分区默认大小


20180304092004.png

开始安装系统文件到ada0p2设备上


20180304092101.png

回车后,拆卸CD-ROM中的安装源


20180304092214.png

按7,重启


20180304092224.png

YES


20180304092559.png

重启后,选2设置静态地址


20180304093252.png

不启用DHCP


20180304093329.png

配置LAN地址


20180304093340.png

配置掩码


20180304093358.png

配置网关


20180304093415.png

配置DNS


20180304092626.png

不配置IPV6


20180304093450.png

配置好后,回车,重启一下系统,否则提示拒绝连接


20180304100659.png

地址都显示正常,但是跨网段WEB访问,浏览器提示403 - Forbidden


20180304112515.png

选10,Configure Host Allow for WebGUI


20180304112525.png

关闭Host allow


Openfiler安装

20180304114223.png

两种安装方式可以选择


20180304114300.png

开始


20180304114507.png

Next


20180304114522.png

U.S English


20180304114545.png

Yes


20180304114723.png

下一步


20180304114803.png

配置静态地址


20180304114837.png

配置网关和DNS


20180304114913.png

选择时区


20180304114932.png

配置根密码


20180304114946.png

Next


20180304115130.png

Reboot


20180304115152.png

回车


20180304115216.png

等待


20180304115243.png

完成更新日期: 2018年03月03日
文章标签: NAS
文章链接: https://www.vos.cn/storage/196.html  
版权说明:如非注明,本站文章均为vOS原创,转载请注明出处和附带本文链接。