DNS.png

dig是Linux下用DNS查询信息的工具,全称是Domain Information Groper,与nslookup类似,但比它功能强大。windows下需要安装才可以使用。

打开ftp://ftp.nominum.com/pub/isc/bind9/  这里选择的版本为9.9.9,下载的包为BIND9.9.9.x64.zip


2018-10-28_205432.png

下载后解压


2018-10-28_205651.png

将dig.exe和所有的dll复制


2018-10-28_205721.png

复制到C:\Windows\System32


记录几个公共DNS


114 DNS

114.114.114.114
114.114.115.115

2018-10-28_210145.png


Ali DNS

223.5.5.5
223.6.6.6

2018-10-28_210322.png


Baidu DNS

180.76.76.76
2400:da00::6666

2018-10-28_213123.png


DNSPod DNS+

119.29.29.29
119.28.28.28

2018-10-28_213156.png


Cloudflare DNS

1.1.1.1
1.0.0.1
2606:4700:4700::1111
2606:4700:4700::1001

2018-10-28_213348.png


Google DNS

8.8.8.8
8.8.4.4
2001:4860:4860::8888
2001:4860:4860::8844

2018-10-28_213416.png


IBM Quad9 DNS

9.9.9.9
2620:fe::fe

2018-10-28_213513.png


Comodo Secure

8.26.56.26
8.20.247.20

2018-10-28_213543.png


OpenDNS

208.67.222.222
208.67.220.220
2620:0:ccc::2
2620:0:ccd::2

2018-10-28_213614.png


Dyn DNS

216.146.35.35
216.146.36.36
2607:f590:f2::2

2018-10-28_213703.png


SafeDNS

195.46.39.39
195.46.39.40

2018-10-28_213739.png


更新日期: 2018年10月28日
文章链接: https://www.vos.cn/other/238.html  
版权说明:如非注明,本站文章均为vOS原创,转载请注明出处和附带本文链接。